instanties

Instanties en instellingen

Instanties en instellingen zijn onmisbaar voor een goed dossier – u bent de ingang tot succes.

Vaak is er sprake van schaamte, waardoor de cliënt zelf niet bij u aan de bel trekt. Veel instellingen en instanties hebben daarnaast ook een  signalerende functie. De toestand van de huiselijke omgeving is bijvoorbeeld vaak veelzeggend over hoe iemand leeft.

DOELGROEPEN:

Om welke doelgroepen gaat het:

– cliënten met psychische problemen;
– cliënten met verstandelijke problemen;
– cliënten met geestelijke problemen;
– cliënten met een autism;
– cliënten met dementia;
– cliënten met dyslexie;
– cliënten met een visuele beperking;
– cliënten met een auditieve beperking;
– cliënten met een meervoudig (visueel & auditief) beperking.

Daarnaast kan het ook zijn, dat iemand zonder beperking, of verdere bijzonderheden door noodlot (bijvoorbeeld door het wegvallen van de partner), of andere oorzaken in de problemen is gekomen. Ook voor hen staat Iris Beheer klaar.

….Waar blijft mijn leefgeld

WAAROM IRIS BEHEER:

De ervaring leert dat er heel veel misverstanden, miscommunicatie, ergernissen, stress e.d. bij cliënten die onder beheer staan ontstaat als gevolg van hun ondoorzichtige dossier. Cliënt zegt op, meld zich aan bij een nieuw bureau…. weer precies hetzelfde gebeurt, daardoor is de situatie omtrent het dossier wel verslechterd. Daarom Iris Beheer: transparant, compact met een persoonlijke benadering. Maar daar hebben wij u als instantie of instelling, organisatie, instantie voor nodig.

Wij zijn in staat door moderne middelen, korte lijnen en met een persoonlijke benadering een succesvol dossierbeheer op te zetten waarbij één ding hoog in het vaandel staat: een tevreden cliënt die weet waar hij/zij aan toe is. Iris Beheer vind inlevingsvermogen in de cliënt belangrijk. Uit ervaring blijkt dat veel dossiers mislopen omdat er geen inlevingsvermogen is vanuit de beherende instantie.

Veel instellingen en instanties regelen zelf de administratie en financiën van hun cliënten. Intern, danwel via aparte stichtingen, middels de AWBZ en/of de zorgverzekering. Juist een beheer, zoals via Iris Beheer kan een cliënt een gevoel geven van een stukje onafhankelijkheid en zelfredzaamheid van de instelling waar men verblijft. Veel cliënten, vooral met een beperking, vinden teveel bemoeienis vanuit 1 punt vaak moeilijk accepteerbaar.

• Meerwaarde

Door de eigen achtergrond kan Iris Beheer een meerwaarde vormen voor mensen met een kwetsbare positie. Enerzijds een grote mate aan dossier inhoudelijke ervaring van bijbehorende processen en anderzijds de kennis wat het betekent een beperking te hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat iemand met een beperking, door acceptatieproblemen, enige structuur in het dagelijks leven verliest.

WERKWIJZE:

Voor een geslaagd traject tussen u als instellingen of instanties, Iris Beheer en andere betrokkenen zijn een aantal zaken essentieel, te weten:

– Transparantie;
– Efficiëntie;
– compacte dossiers;
– digitale opslag van documenten;
– persoonlijke benadering.

Middels een cliëntlogin heeft de cliënt 24/7 zelf inzicht in zijn/haar situatie. In samenspraak met de cliënt kunt u hierbij betrokken worden.

Iris beheer werkt volgens een stappenplan, waarbij van de intake tot het einde van het dossier alle mogelijke stappen vastgelegd zijn. Dit schept duidelijkheid. De betreffende doelgroepen hebben door alles wat er in hun leven al speelt een groot belang aan duidelijkheid.

Duidelijkheid kan de cliënt ook verkrijgen als men weet waar men recht op heeft, zoals toeslagen en subsidies. Daarom worden deze bij het opzetten van het dossier ook geïnventariseerd. Dit overzicht, maar ook de mogelijkheid tot fondsenwerving voor specifieke uitgaven behoren tot het vaste stappenplan.

Voorafgaande aan de intake wordt een intake formulier verstrekt, waarbij de cliënt een aantal zaken moet verzamelen. Als deze niet volledig zijn, zal het dossier ook niet worden opgestart. Dit kan lijden tot een een grotere probleemsituatie. Alle van belang zijnde documenten worden ingescand en digitaal beschikbaar gesteld.

…. Ik snap er helemaal niets meer van

Iris Beheer streeft naar compacte dossiers, geen dikke mappen. Middels cliëntlogins via in- en uitgaven en e mail communicatie (zoals facturatie) met desbetreffende instanties. Cliënten kunnen stapels met brieven van schulden hebben. Bij de schuldeisers wordt één overzicht gevraagd, met openstaande bedragen.

Zondere enige kennis van de persoon en de achtergrond van desbetreffende, is het onmogelijk een efficiënt en goed dossierbeheer te voeren. Dit betekent niet dat wij op de hoogte willen zijn van medische gegevens, dit mag ook niet. Maar wel wat er globaal speelt in zijn/haar leven.

DIENSTEN:

• Budget beheer

Met budget beheer wordt bedoeld het beheren van de in- en uitgaven van de cliënt, waarbij de cliënt zelf alle andere administratieve zaken regelt. Maar naar gelang de mogelijkheden van de cliënt kunnen hiertoe afspraken worden vastgelegd, over de te verrichten taken door Iris Beheer.

Budget beheer kan als langdurig traject worden ingezet. Dan wel als opmaat naar Bewindvoering. Zodat gedurende de aanvraag tot onder bewindstelling het dossier wel alvast opgestart kan worden.

Budget Beheer is een dienstverlening die zonder tussenkomst van de rechter wordt ingesteld.

• Bewindvoering

Bewindvoering, vrijwillig dan wel verplicht, voor bepaalde tijd, dan wel voor het leven. Beiden door de rechter ingesteld, op verzoek van u, de  cliënt, Iris Beheer of anderen daartoe gerechtigden. Bewind kan van toepassing zijn, als door een beperking de cliënt niet meer het vermogen heeft zelf de administratie regelen. Dan wel uit eigen bescherming.

In geval van onder bewindstelling worden naast de financiën, de post, ook de formulierenstroom beheerd. De cliënt heeft in tegenstelling tot budget beheer zelf minder te zeggen over zijn/haar situatie.. Voor diverse zaken dient de bewindvoerder toestemming te geven.

Iris Beheer streeft er wel naar de grenzen van samenspraak op te zoeken, om cliënt zoveel mogelijk te betrekken en zo mogelijk zelf zaken te laten regelen. Zeker als er sprake is van een tijdelijke onder bewindstelling is het van belang de drempel naar zelfredzaamheid zo klein mogelijk te houden.

Voor het traject wordt er een beheerrekening op naam van cliënt gebruikt, voor het hele betalingsverkeer. Alleen de bewindvoerder heeft toegang hiertoe. De cliënt heeft alleen inzage (via de cliëntlogin). Cliënt zelf heeft de beschikking over een leefgeldrekening, voor het wekelijkse leefgeld.

De financiering voor cliënt inzake bewindvoering is naar gelang het inkomen. Als er sprake is van onvoldoende draagkracht, kan hiertoe een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand via de gemeente. Een dergelijke aanvraag kan door ons worden geregeld.

….Ben ik door jullie van mijn schulden af

Cliënt kan er voor kiezen om budgetbeheer voorafgaande aan bewind op te starten, zodat het dossier loopt als het bewind wordt ingesteld. Als hier niet voor wordt gekozen kan Iris Beheer ook inhoudelijke taken verrichten, dit in verband met juridische aansprakelijkheid en vergoeding van beheer.

• Budgetview

Budgetview is onze productnaam voor budgetcoaching. Als de cliënt het zelf kan en dit ook kan aantonen, maar door omstandigheden het even niet kan. Dan is het raadzaam om samen een kort traject in te zetten, om de situatie in kaart te brengen, adviezen op te volgen, om vervolgens het heft zelf weer in handen te nemen. Cliënt zelf blijft gedurende het traject zelf de beschikking houden over de financiën, post en formulierenstroom. Iris Beheer heeft in deze alleen een sturende functie.

• Administratie

Administratie is een dienstverlening om bijvoorbeeld de overgang van bewindvoering naar zelfbeheer te vergemakkelijken. Hierbij wordt alleen de post beheerd, de cliënt dient alle overige zaken zelf te regelen, op aanwijzingen van Iris Beheer.

Administratie (max. 6 maanden) kan ook gebruikt worden als men wel goed in staat is alles zelf te regelen, maar door bepaalde (medische) gebeurtenissen even niet de mogelijkheid heeft het zelfstandig te kunnen. Door de post bij diegene weg te nemen, kan dit een bepaalde rust geven.

CONTACT:

www.iris-beheer.nl – info@iris-beheer.nl

Postbus 59, 4000 AB  TIEL — 06-19987848

KvK: 63586401
IBAN: NL36INGB0006909846

Twitter: @irisbeheertiel

Bureau voor budget & bewind

Translate »
error: Content is protected !!